RISING

( Chinese contemporary art )
 
 
9 October - 3 November 2007 

 
Huang Gang  

 
Zhang Xiaogang

 
Sheng Qi 


 
 Luo brothers 

 
Wang Guangyi 

 
Gao brothers
   

 

 
Yue Minjun 

 
Yin Jun 

 
Yin Kun 

Home Press release catalogue (5mb pdf) Contact
images 2007 The artists / 34LONG